Klachtenprocedures

Interne klachtenprocedure HERSTART (AUXILIOS BVBA)

Deze procedure beschrijft de werkwijze die moet worden gevolgd wanneer een deelnemer een klacht wenst neer te leggen over de aangeboden begeleiding.

Enkel klachten die voortvloeien uit de praktische aanpak van Herstart, waarbij de deelnemer kan aantonen dat hij/zij op de een of andere manier een nadeel voor zichzelf kan bewijzen, zullen ontvankelijk worden verklaard.

Te volgen procedure:

 • De deelnemer overhandigt de klacht schriftelijk aan de consulent(e).
 • Indien de klacht rechtstreeks betrekking heeft op de persoonlijke invulling van de consulent(e), kan de deelnemer de klacht rechtstreeks richten tot de zaakvoerder van Auxilios bvba.
 • De deelnemer ontvangt binnen de 7 kalenderdagen een ontvangstbericht van de klacht met de vermelding op welke manier de klacht verder zal worden behandeld.
 • De deelnemer zal een schriftelijk antwoord bekomen op de klacht ten laatste 21 dagen na het indienen van de klacht.
 • Indien de behandeling van de klacht meer tijd zou vragen, zal de deelnemer hiervan op de hoogte gebracht worden door de behandelaar en zal de termijn van 45 dagen steeds gerespecteerd worden.

Klachten inzake discriminatie

Bij onze organisatie heerst er een nultolerantiebeleid inzake discriminatie. De begeleiders behandelen de deelnemers als mens en dit zonder onderscheid op grond van geslacht, nationale of etnische afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, leeftijd, geloof of levensbeschouwing,

gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap. Wij tolereren geen discriminatie, elke mens heeft recht op een correcte begeleiding en wordt door onze begeleiders op eenzelfde manier behandeld.

Indien er toch blijk wordt gegeven van om het even welke vorm van discriminatie dan vind je hier het adres terug van het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Je kan je tot deze instantie wenden indien er klachten zijn.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

 • Ernest Blerotstraat 1
 • 1070 Brussel
 • Tel: 02/233 41 75
 • Fax: 02/233 40 32
 • E-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

Algemene klachtenprocedure VDAB

Klachten over de loopbaanbegeleiding (zowel door de burger als door een centrum) kunnen schriftelijk, telefonisch of via elektronische post ingediend worden bij de VDAB. Men kan terecht bij VDAB via onderstaande:

 • Via de website https://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml
 • Via de servicelijn 0800 30 700

De klacht komt terecht bij de Dienst Klachtenmanagement. De klacht wordt inhoudelijk verder behandeld door de centrale expert regie en de projectopvolger in de provincie. Alle partijen worden gehoord via telefoon of mail. De projectopvolger en expert regie proberen samen met de klant en het loopbaancentrum tot een oplossing te komen. De burger krijgt het officiële antwoord steeds via de dienst klachtenmanagement.

 • https://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml
 • https://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml
 • Voor de burger wordt er via Mijn loopbaan eveneens een kanaal voorzien om contact met VDAB op te nemen voor vragen en/of klachten.

Klachtenprocedure Vlaamse Ombudsdienst

Klachten over de loopbaanbegeleiding kunnen ook telefonisch of via elektronische post ingediend worden bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dit kan via:

 • Telefonisch: 0800 240 50 of 02 552 48 48
 • Fax: 02 552 48 00
 • Mail: info@vlaamseombudsdienst.be