Info outplacement voor de werkgever

Ondernemingen zijn continu in verandering. De strategie van het verleden is geen garantie meer voor de toekomst, waardoor individuele of collectieve ontslagen zich kunnen opdringen. Uit elkaar gaan hoeft niet noodzakelijk een slechte oplossing te zijn. Het kan ook leiden tot een win-win situatie voor werkgever en werknemer.  

Welke factor is voor jou doorslaggevend om te kiezen voor een outplacementpartner?

Voordelen van het aanbieden van outplacementbegeleiding 

Een outplacementaanbod biedt voor ontslagen werknemers al snel een aantal voordelen voor uw onderneming:

 • Hoewel het een verplichting is, geeft u met het aanbieden van deze begeleiding het teken dat u uw medewerker, ondanks het ontslag, weer op weg wil helpen naar een nieuwe job.
 • Uw hulp heeft een positieve impact op de sfeer en de motivatie bij de personeelsleden die wél blijven.
 • Uw onderneming wint aan positief imago, zowel intern als extern.
 • De kosten voor outplacement zijn beroepskosten die u fiscaal mag aftrekken.

OPGELET:

 • Indien u als werkgever uw ontslagen werknemer, die verplicht is om outplacement te volgen, geen geldig aanbod doet, dan is de ontslagen werknemer verplicht zelf een aanvraag bij u in te dienen. Wanneer u uw verplichtingen inzake outplacementbegeleiding niet nakomt, bent u verplicht een boete van 1800 euro ten gunste van de RVA te betalen.
 • Indien de ontslagen medewerker die minder dan halftijds werkt, of die niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelf vraagt naar een outplacementbegeleiding moet u alsnog verplicht het aanbod doen aan de ontslagen werknemer.
 • Wanneer uw ontslagen werknemer niet valt onder de wetgeving van cao 82 bis - omdat hij bv. jonger is dan 45 jaar - kan u als werkgever ervoor opteren om hem alsnog een ontslagbegeleiding aan te bieden, maar dit op vrijwillige basis. De begeleiding en de duur worden samen met u besproken. Dergelijke begeleiding kent wel een minimumduur van 20 uur. Dit komt overeen met fase 1 van de verplichte outplacementbegeleiding. Indien nodig, kan deze begeleiding, in samenspraak met u, verlengd worden.

Waarom Herstart als partner in outplacementbegeleiding kiezen?

 • De coaches van Herstart zijn in het bezit van het CERTO-certificaat wat bewijst dat kwaliteit voorop staat bij onze begeleiding van de betrokken bedrijven en werknemers. https://www.federgon.be/outplacement/certificering/
 • Tijdens de outplacementbegeleiding geniet uw ontslagen werknemer van een professionele begeleiding van coaches met een ruime ervaring. De coaches van Herstart zijn hoger opgeleid en hanteren een mature aanpak waardoor de begeleiding zoveel mogelijk op de specifieke noden van de werknemer wordt afgestemd. Herstart bestaat uit een divers multidisciplinair team van onder andere economisten, psychologen, pedagogen, juristen en taalkundigen.
 • Herstart is een project van Auxilios dat op zijn beurt een HR-kantoor is met een uitgebreid netwerk binnen de arbeidsmarkt.


Auxilios hanteert daarnaast ook een nauwe samenwerking met instanties zoals specifieke federaties, sectorfondsen, VDAB, Forem, ... die kunnen bijdragen tot een vluggere herintegratie in de arbeidsmarkt. 

Outplacement
na ontslag van de werkgever

Om meer duidelijkheid te krijgen over wanneer outplacement nodig is na ontslag door de werkgever, kan je de flowchart hieronder volgen: 

1. Minder dan 30 weken opzeg, ouder dan 45 jaar en minstens 1 jaar in dienst er is een verplichte instap in de begeleiding voor wie werkzoekend is. (cao 82bis):

De begeleiding wordt opgesplitst in 3 fases, de facturatie gebeurt bij ons dan ook in 3 fases (excl. BTW). Voorafgaand aan de begeleiding is er een intakegesprek waarin de werknemer wordt ingelicht over het doel en de inhoud van de begeleiding. De begeleiding zelf, met een maximale periode van 1 jaar, wordt onderverdeeld in 3 fasen: 

 • 20 uren gedurende de eerste 2 maanden
 • 20 uren gedurende de maanden 3 tot en met 6
 • 20 uren gedurende het tweede half jaar

De afrekening gebeurt telkens wanneer een fase wordt opgestart. Wanneer een fase niet opgestart wordt, om welke reden ook, is het betreffende bedrag niet verschuldigd. De maximale prijs is in elk geval € 1900. 

Gezien wij enkel factureren voor opgestarte fases, en een vrij vlugge uitstroom realiseren, is de kostprijs bij ons in het overgrote deel van de begeleidingen beperkt tot de kostprijs van fase 1 of 2.

Voordeeltarief: Voor de bedrijven waar wij regelmatig mee samenwerken, willen wij deze langdurige samenwerking vertalen in gunstiger tarieven. Dit wanneer we jullie vaste partner voor outplacement (cao 82bis) mogen blijven voor de komende 2 jaar.

2 Meer dan 30 weken opzeg: de werknemer is vrij om al dan niet in te stappen. De werkgever moet wel het aanbod doen.


De ontslagen werknemer krijgt 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (dat wil zeggen het loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst waarop de werknemer recht heeft ten laste van zijn werkgever op 31 december van het jaar dat het ontslag voorafgaat), met een minimumwaarde van 1.800€ (excl. BTW) en een maximumwaarde van 5.500€ (excl. BTW). Deze minima en maxima worden geproratiseerd ingeval van deeltijdse tewerkstelling.

Praktisch komt het erop neer dat er 4 weken van het opzegpakket van de werknemer afgehouden worden om de outplacementbegeleiding te bekostigen. 

Outplacement bij medische overmacht

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van medische overmacht na het doorlopen van een re-integratietraject, is hij verplicht om outplacement aan te bieden aan de ex-werknemer.

De outplacement bestaat uit 30u begeleiding in een periode van 3 maanden, te starten vanaf de goedkeuring van de medewerker. Deze periode kan opgeschoven worden tot maximum 6 maanden mocht er een periode van tewerkstelling geweest zijn tijdens de begeleidingsperiode.

De begeleiding en de facturatie van 3 maanden wordt opgesplitst in 3 fases. Elke fase beloopt 1 maand.

Groepsbegeleiding

Wanneer minimum 5 werknemers van eenzelfde bedrijf outplacementbegeleiding volgen, is de begeleiding in groep. De groepen bestaan maximum uit 12 personen. In deze begeleiding wisselen collectieve en individuele sessies elkaar af.

In de collectieve sessies worden de verschillende thema's eerst algemeen behandeld. Daarna wordt alles toegelicht met een aantal praktijkvoorbeelden, rollenspelen en dergelijke. Hierbij wordt de empowermentmethode en het versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemer, voorop gesteld.

In ieder individueel gesprek en evaluatie-/reflectiemoment peilt de begeleider naar problemen of moeilijkheden met de aangeleerde vaardigheden. De begeleider haalt zelf ook de zaken aan die hij opgemerkt heeft tijdens de collectieve begeleiding. Verder peilt de begeleider ook naar de motivatie van de deelnemer, om bij dalende motivatie zo snel mogelijk in te grijpen.

Naast de vastgelegde collectieve en individuele sessies mag de deelnemer ook steeds contact opnemen met de begeleider. Dit kan persoonlijk, via mail of telefonisch. 

Contacteer ons

Laat jouw gegevens achter en wij zullen je zo spoedig mogelijk contacteren.