Info voor de werkgever

Ondernemingen zijn continu in verandering. De strategie van het verleden is geen garantie meer voor de toekomst, waardoor individuele of collectieve ontslagen zich kunnen opdringen. Uit elkaar gaan hoeft niet noodzakelijk een slechte oplossing te zijn. Het kan ook leiden tot een win-win situatie voor werkgever en werknemer.

Voordelen van het zelf aanbieden van outplacementbegeleiding aan uw ontslagen werknemer?

Geeft u dat geld liever niet uit?

Toch biedt een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers al snel een aantal voordelen voor uw onderneming:

  • Hoewel het een verplichting is, geeft u met het aanbieden van deze begeleiding het teken dat u uw medewerker, ondanks het ontslag, weer op weg wil helpen naar een nieuwe job.
  • Uw hulp heeft een positieve impact op de sfeer en de motivatie bij de personeelsleden die wél blijven.
  • Uw onderneming wint aan positief imago, zowel intern als extern.
  • De kosten voor outplacement zijn beroepskosten die u fiscaal mag aftrekken.

OPGELET:

- Indien u als werkgever uw ontslagen werknemer, die verplicht is om outplacement te volgen, geen geldig aanbod doet, dan is de ontslagen werknemer verplicht zelf een aanvraag bij u in te dienen. Wanneer u uw verplichtingen inzake outplacementbegeleiding niet nakomt, bent u verplicht een boete van 1800 euro ten gunste van de RVA te betalen. 


- Indien de ontslagen medewerker die minder dan halftijds werkt, of die niet meer beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, zelf vraagt naar een outplacementbegeleiding moet u alsnog verplicht het aanbod doen aan de ontslagen werknemer.

- Wanneer uw ontslagen werknemer niet valt onder de wetgeving van cao 82 bis - omdat hij bv. jonger is dan 45 jaar - kan u als werkgever ervoor opteren om hem alsnog een ontslagbegeleiding aan te bieden, maar dit op vrijwillige basis. De begeleiding en de duur worden samen met u besproken. Dergelijke begeleiding kent wel een minimumduur van 20 uur. Dit komt overeen met fase 1 van de verplichte outplacementbegeleiding. Indien nodig, kan deze begeleiding, in samenspraak met u, verlengd worden.

Waarom Herstart als partner in outplacementbegeleiding kiezen?


  • De coaches van Herstart zijn in het bezit van het CERTO-certificaat wat bewijst dat kwaliteit voorop staat bij onze begeleiding van de betrokken bedrijven en werknemers. https://www.federgon.be/outplacement/certificering/
  • Tijdens de outplacementbegeleiding geniet uw ontslagen werknemer van een professionele begeleiding van coaches met een ruime ervaring. De coaches van Herstart zijn hoger opgeleid en hanteren een mature aanpak waardoor de begeleiding zoveel mogelijk op de specifieke noden van de werknemer wordt afgestemd. Herstart bestaat uit een divers multidisciplinair team van onder andere economisten, psychologen, pedagogen, juristen en taalkundigen.
  • Herstart is een project van Auxilios dat op zijn beurt een HR-kantoor is met een uitgebreid netwerk binnen de arbeidsmarkt.


Auxilios hanteert daarnaast ook een nauwe samenwerking met instanties zoals specifieke federaties, sectorfondsen, VDAB, Forem, ... die kunnen bijdragen tot een vluggere herintegratie in de arbeidsmarkt.


Kostprijs voor werknemers die vallen onder regelgeving cao 82bis

U hoeft slechts per opgestarte fase te betalen:

Voorafgaand aan de begeleiding is er een intakegesprek waarin de werknemer wordt ingelicht over het doel en de inhoud van de begeleiding.

De begeleiding zelf, met een maximale periode van 1 jaar, wordt onderverdeeld in 3 fasen:

- 20 uren gedurende de eerste 2 maanden

- 20 uren gedurende de maanden 3 tot en met 6

- 20 uren gedurende het tweede half jaar

De afrekening gebeurt telkens wanneer een fase wordt opgestart. Wanneer een fase niet wordt opgestart om welke reden ook, is het betreffende bedrag niet verschuldigd.


Kostprijs voor werknemers met minstens 30 weken opzeg uitbetaald

De ontslagen werknemer krijgt 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (dat wil zeggen het loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst waarop de werknemer recht heeft ten laste van zijn werkgever op 31 december van het jaar dat het ontslag voorafgaat).

Praktisch komt het erop neer dat er 4 weken van het opzegpakket van de werknemer afgehouden worden om de outplacementbegeleiding te bekostigen.

Contacteer ons

Laat jouw gegevens achter en wij zullen je zo spoedig mogelijk contacteren.