Prijs/kwaliteit

Vind je het als werkgever belangrijk dat de prijs goed zit? Wij ook! Wij zijn een KMO die transparante eerlijke prijzen voorop zet. Wat kost een outplacement nu eigenlijk? Niet meer dan wettelijk vast ligt... 

Hieronder vind je het overzicht van de prijzen (excl. BTW) voor onze professionele begeleiding. De  meeste begeleidingen worden opgesplitst in 3 fases. De afrekening gebeurt telkens wanneer een fase wordt opgestart. Wanneer een fase niet opgestart wordt, om welke reden ook, is het betreffende bedrag niet verschuldigd. Gezien wij enkel factureren voor opgestarte fases, en een vrij vlugge uitstroom realiseren, is de kostprijs bij ons in het overgrote deel van de begeleidingen beperkt tot de kostprijs van fase 1 of 2. Hieronder alvast het overzicht wanneer welk aanbod gedaan wordt.

CAO 82 bis

Opzegtermijn is minder dan 30 weken,
werknemer is ouder dan 45 en
minimum 1 jaar in dienst

Er is een verplichte instap in de begeleiding voor wie werkzoekend is.

De begeleiding wordt opgesplitst in 3 fases, de facturatie gebeurt bij ons dan ook in 3 fases (excl. BTW). De afrekening gebeurt telkens wanneer een fase wordt opgestart. Wanneer een fase niet opgestart wordt, om welke reden ook, is het betreffende bedrag niet verschuldigd. De maximale prijs is in elk geval € 1900.

Opstart dossier + intakgesprek

Enkel wanneer een medewerker op intakegesprek komt, maar niet effectief in de begeleiding instapt

€ 100

Fase 1 

2 maanden - 20 uur

€ 800

Fase 2

4 maanden - 20 uur

€ 600

Fase 3

6 maanden - 20 uur

€ 400

Algemeen stelsel

Meer dan 30 weken opzeg

De werkgever moet het aanbod doen. De werknemer is vrij om al dan niet in te stappen. 

De ontslagen werknemer krijgt 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (dat wil zeggen het loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst waarop de werknemer recht heeft ten laste van zijn werkgever op 31 december van het jaar dat het ontslag voorafgaat), met een minimumwaarde van 1.800€ (excl. BTW) en een maximumwaarde van 5.500€ (excl. BTW). Deze minima en maxima worden geproratiseerd ingeval van deeltijdse tewerkstelling. 

Outplacementbegeleiding

1 jaar - 60 uur 

1.800 - 5.500

Medische overmacht

Enkel mogelijk na het doorlopen van een re-integratietraject

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van medische overmacht na het doorlopen van een re-integratietraject, is hij verplicht om outplacement aan te bieden aan de ex-werknemer.

De outplacement bestaat uit 30u begeleiding in een periode van 3 maanden, te starten vanaf de goedkeuring van de medewerker. Deze periode kan opgeschoven worden tot maximum 6 maanden mocht er een periode van tewerkstelling geweest zijn tijdens de begeleidingsperiode.

Opstart dossier + intakegesprek

Enkel wanneer een medewerker op intakegesprek komt, maar niet effectief in de begeleiding instapt

€ 100

Fase 1

1 maand - 10 uur 

€ 600

Fase 2

1 maand - 10 uur

€ 600

Fase 3

1 maand - 10 uur 

€ 600

Groepsbegeleiding

minimum 5 medewerkers van hetzelfde bedrijf

Daarnaast hebben we ook een aanbod voor groepsbegeleiding, wanneer minimum 5 werknemers van eenzelfde bedrijf outplacementbegeleiding volgen. De groepen bestaan maximum uit 12 personen. In deze begeleiding wisselen collectieve en individuele sessies elkaar af.  

  • In de collectieve sessies worden de verschillende thema's eerst algemeen behandeld. Daarna wordt alles toegelicht met een aantal praktijkvoorbeelden, rollenspelen en dergelijke. Hierbij wordt de empowermentmethode en het versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemers voorop gesteld.
  • In ieder individueel gesprek en evaluatie-/reflectiemoment peilt de begeleider naar problemen of moeilijkheden met de aangeleerde vaardigheden. De begeleider haalt zelf ook de zaken aan die hij opgemerkt heeft tijdens de collectieve begeleiding. Verder peilt de begeleider ook naar de motivatie van de deelnemer, om bij dalende motivatie zo snel mogelijk in te grijpen.
  • Naast de vastgelegde collectieve en individuele sessies mag de deelnemer ook steeds contact opnemen met de begeleider. Dit kan persoonlijk, via mail of telefonisch.

Opstart dossier + intakegesprek * 

Enkel wanneer een medewerker op intakegesprek komt, maar niet effectief in de begeleiding instapt

€ 100
per persoon

Fase 1

1 maand

€ 2.500

Fase 2

1 maand

€ 2.000

Fase 3

1 maand

€ 1.500

Vrijwillig outplacement

Steeds mogelijk om een outplacementaanbod te doen, al ben je niet verplicht

Prijs in overleg