Privacyverklaring

Algemeen

Auxilios is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens en hecht veel belang aan gegevensbescherming. Herstart is een deeltak van Auxilios en biedt als diensten outplacement- en loopbaanbegeleiding aan. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische privacywetgeving vinden jullie in deze privacyverklaring alle informatie over hoe wij de privacy binnen Herstart garanderen.

Herstart is als loopbaancentrum erkend door de VDAB. Ook voor outplacementbegeleiding in het kader van het Sociaal Interventiefonds is Herstart een partner van de VDAB.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de site en alle diensten van Herstart (Auxilios). Deze verklaring dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via hyperlinks op Herstart/Auxilios wordt verwezen en waar Auxilios niet de verantwoordelijkheid over heeft.

Het is belangrijk te weten dat het mogelijk is dat we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Je kan de mogelijke wijzigingen aan deze verklaring steeds op deze pagina vinden.

Herstart raadt je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Als je hierover nog bijkomende vragen hebt, kan je ons steeds contacteren via privacy@auxilios.be. Ook op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan je nog bijkomende informatie vinden: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Gegevensverwerking

  • Automatische inzameling van informatie & cookies

Zoals tijdens elk bezoek aan een internetsite, wordt bepaalde informatie ingezameld (IP adres, DNS adres, browser, schermresolutie, de pagina die voorafgaat aan de toegang tot de site).

Wij zamelen deze gegevens enkel in met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en wij brengen ze niet in verband met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

Het is mogelijk dat tijdens jouw bezoek aan onze site een "cookie" wordt opgenomen in jouw harde schijf (een klein bestand verzonden door een internetserver die wordt opgenomen in de harde schijf van jouw computer, het behoudt het spoor van de bezochte internetsite, het bevat bepaalde informatie over dit bezoek die niet toegankelijk is door deze site alleen). Je kan deze cookies weigeren door je internetbrowser te programmeren zodat je wordt geïnformeerd over het bestaan van cookies of zodat deze systematisch geweigerd worden. Deze cookie laat toe om het surfen op onze site te vergemakkelijken. Herstart maakt geen verband op tussen de informatie die automatisch zou zijn bewaard door de cookies en nominatieve gegevens over onze bezoekers.

  • Welke gegevens worden ingezameld?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden.

Met het oog op de diensten die Herstart verstrekt, zamelen wij o.a. volgende persoonsgegevens in: naam, voornaam, leeftijd/geboortedatum, gender, burgerlijke staat, nationaliteit, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer, adres, studierichtingen, scholen, diploma's en opleidingen, (gewenste) functie, loopbaan, huidige werkgever, talenkennis, contactvoorkeur, belemmerende factoren voor de arbeidsmarkt, aanvullende informatie die we van jou krijgen... Hierin inbegrepen zijn alle persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens een begeleidingssessie in kader van loopbaanbegeleiding of outplacement.

  • Op welke manier worden gegevens verzameld?

Wij verkrijgen deze gegevens via jouzelf, via jouw werkgever, via de VDAB of via sectorfederaties. De eerste contactname gebeurt meestal telefonisch, via mail of via het online contactformulier op de site van Herstart.

  • Verwerkingsdoeleinden en grondslagen

De persoonsgegevens die Herstart inzamelt, zijn enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens ingezameld werden, namelijk de outplacement- of loopbaanbegeleiding tot een goed einde brengen. De grondslag voor deze verwerking is dan ook de overeenkomst tussen ofwel jezelf, ofwel je werkgever, ofwel de VDAB/sectorfederatie enerzijds en Herstart anderzijds.

Indien Herstart jouw persoonsgegevens voor een ander doeleinde zou verwerken, wordt hiervoor steeds jouw toestemming gevraagd.

  • Met wie delen we persoonsgegevens?

Herstart bezorgt jouw gegevens in principe aan geen enkele derde. Enkel met de contractspartijen (jezelf, werkgever, VDAB, sectorfederatie) worden persoonsgegevens gedeeld.

Het is wel mogelijk dat Herstart gegevens deelt met derden zoals uitbestede IT-providers en documentopslag-providers met wie we een gepaste verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare beschermingsconstructies) hebben. Ook als Herstart hiertoe een wettelijke verplichting heeft, kan het zijn dat persoonsgegevens door de bevoegde controlerende instanties worden ingezien of verwerkt.

  • Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden, namelijk de outplacement- of loopbaanbegeleiding.

In bepaalde omstandigheden is Herstart wettelijk verplicht om jouw dossier gedurende een vastgestelde termijn ter controle bij te houden.

Gaf je Herstart de toestemming om jouw gegevens voor andere doeleinden te verwerken, dan bewaren we deze gegevens zo lang als nodig is in het kader van deze doeleinden.

Rechten van de gebruikers

Als wij persoonsgegevens verwerken, heb je als betrokkene verschillende rechten. De betrokkene kan Herstart hiervoor steeds contacteren via privacy@auxilios.be. We willen er evenwel op wijzen dat Herstart onder bepaalde omstandigheden de wettelijke verplichting heeft om bepaalde gegevens te bewaren en dat deze verplichting in zekere mate een invloed op jouw rechten kan hebben. We doen ons best om zo snel mogelijk verzoeken in te willigen en sowieso binnen de termijn en voorwaarden zoals door de regelgeving opgelegd. Deze termijn is meestal een maand, maar kan onder bepaalde (wettelijke) voorwaarden verlengd worden.

Het is mogelijk dat we een verslag van onze communicatie met jou bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die je meldt op te lossen.

We hadden je graag nog gezegd dat wij ons uiterste best doen jouw rechten na te leven. Indien je jouw toestemming introk of vroeg jouw gegevens te wissen, kan het gebeuren dat jouw gegevens opnieuw verzameld worden via (openbare) bronnen in een niet-gerelateerde marketingcampagne (bv. VDAB, LinkedIn). We doen ons best ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, maar excuseren ons voor het ongemak indien dit wel zou voorkomen. Je kan ons natuurlijk steeds opnieuw contacteren om jouw rechten uit te oefenen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over jou hebben correct en actueel is. Je mag ons steeds op de hoogte brengen van wijzigingen tijdens de duur waarin wij jouw gegevens bewaren.

  • Recht op beperking van en bezwaar tegen verwerking

Je kan bezwaar uiten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer we ons voor deze verwerking baseren op onze gerechtvaardigde belangen of als we jou directe marketingmaterialen sturen. Indien je je op dit recht beroept, zullen wij onze activiteiten stopzetten. Als wij de verwerking baseren op onze gerechtvaardigde belangen, kunnen we de verwerking enkel voorzetten als:

- we kunnen aantonen dat we dwingende, rechtmatige gronden voor de verwerking hebben die jouw belangen overstemmen

- we jouw gegevens verwerken om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.


Je kan ook het recht op beperking van de verwerking inroepen. Dit houdt in dat we enkel jouw gegevens verder kunnen opslaan, maar verder geen verwerkingen kunnen doen:

- totdat de juistheid van de persoonsgegevens is geverifieerd.

- als je je verzet tegen het wissen van jouw gegevens, maar de verwerking onrechtmatig is.

- totdat is uitgeklaard of de gerechtvaardigde gronden van Herstart zwaarder wegen dan die van jou indien je bezwaar tegen de verwerking gemaakt hebt.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens


Je hebt het recht jouw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Je ontvangt de gegevens op een gangbare en machine-leesbare vorm. Je kan dit recht uitoefenen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

- Het gaat om persoonsgegevens die door jou werden verstrekt.

- De verwerking is gegrond op jouw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst.

- De verwerking gebeurde op geautomatiseerde wijze (niet louter papier).

- De overdracht schaadt geen rechten en vrijheden van anderen.

- Recht op intrekking van de toestemming


Wanneer je ons de toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, dan kan je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. In dit geval zullen we de activiteit waarvoor je toestemming gegeven had, stopzetten. Alleen als Herstart van mening is dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van jouw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel zullen we de verwerking niet stopzetten. Als dit het geval is, zullen we jou daarover informeren.

  • Recht op gegevenswissing

Onder bepaalde omstandigheden kan je Herstart verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen, namelijk wanneer:

- de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;

- je jouw toestemming voor de verwerking intrekt en deze verwerking berust niet op een andere rechtsgrond;

- de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;

- het noodzakelijk is de persoonsgegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke;

- Herstart de gegevens verwerkt omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, je maakt bezwaar tegen deze verwerking en Herstart niet in staat is om zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden aan te tonen.


  • Recht op inzage en verbetering

Je kan ons op elk moment vragen welke informatie we over jou bewaren. Daarnaast kan je vragen deze informatie aan te vullen en te verbeteren.

Het is mogelijk dat we je vragen jouw identiteit te verifiëren. We zullen geen kosten aanrekenen voor jouw inzage tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of excessief is. Ook indien je ons extra kopieën van deze informatie vraagt, kunnen we je in redelijke mate administratieve kosten aanrekenen indien dit wettelijk is toegestaan.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat wij jouw verzoek afwijzen. Als we jouw verzoek afwijzen, zullen we steeds uitleggen waarom we dit doen.

  • Recht om een klacht in te dienen bij o.a. de Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien je vindt dat Herstart de privacyregelgeving niet correct naleeft, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als je in het kader van de loopbaanbegeleiding een privacy-gerelateerde klacht hebt, kan je die ook indienen bij Herstart zelf via info@herstart.be of bij de VDAB, als regisseur van het Vernieuwd Loopbaanlandschap via de website (klachtenformulier, https://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml). Een andere mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst via het klachtenformulier op de website www.vlaamseombudsdienst.be of het gratis nummer 1700.

Als je in het kader van outplacementbegeleiding een privacy-gerelateerde klacht hebt, kan je ook een klacht indienen bij Herstart zelf. Je kan je klacht schriftelijk indienen bij de consulent(e) of je kan je hiervoor richten tot de zaakvoerder. Je kan ook een klacht indienen bij de VDAB via het gratis nummer 0800/30700 of via www.vdab.be (flap: contact). Een andere mogelijkheid is klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dit kan via mail (klachten@vlaamseombudsdienst.be) of telefonisch via het gratis nummer 0800/24050.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Herstart onderneemt alle redelijke en gepaste stappen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de persoonlijke informatie die we hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. We hebben hiervoor zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. Herstart en haar werknemers respecteren de privacy van alle betrokkenen en houden de gegevens confidentieel.

Contactgegevens

Hieronder vind je de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook de functionaris voor de gegevensbescherming kan via onderstaande gegevens bereikt worden.

Herstart (Auxilios bvba)

Jacob van Arteveldestraat 3 - bus 1.1

8800 Roeselare

051 22 06 58

privacy@auxilios.be