Terug naar werk - fonds

Herstart is door het RIZIV erkend als gespecialiseerde dienstverlener in het kader van het Terug Naar Werk – fonds.

Werd na 1/04/2024 jouw arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever definitief beëindigd omwille van medische ongeschiktheid? Dan kan Herstart jou helpen door middel van een TNW-traject.

Vanaf 1/04/2025 zal dit uitbreiden naar mensen die na langdurige ziekte (meer dan 1 jaar) zelf terug willen re-integreren richting de arbeidsmarkt.

We bieden een begeleiding op maat naar een passende terugkeer op de arbeidsmarkt, met aandacht voor eigen tempo, persoonlijke noden en talenten.

Ons aanbod

We geloven in een benadering die zich richt tot alle betrokkenen en invloedfactoren. Naast onze persoonlijke aanpak, hebben we aandacht voor de ruimere sociale omgeving, zowel op privé- als professioneel vlak.

We kijken naar de bredere context waarin mensen zich bevinden, rekening houdend met eventuele medische aspecten. We richten ons naar arbeidsgerelateerde zaken, de privé-situatie en persoonlijkheidskenmerken.

De begeleiding wordt steeds opgebouwd uit volgende onderdelen:

1. Psychologische opvang

We zetten actief in op het persoonlijk aanvaardingsproces. Verlieservaring rond de job, het wegvallen van persoonlijke ambities of dromen, gemis van collega's, … komen uitgebreid aan bod binnen de begeleiding.

2. Vraag- en probleemverheldering

We starten vanuit jouw hulpvraag: Wat wil je bereiken na het TNW-traject?

Om haalbare doelen te stellen, brengen we samen jouw huidige situatie en ambitie in kaart. Vaak is er sprake van een samengaan van medische, psycho-sociale en andere factoren. We focussen met andere woorden allesbehalve louter op het fysiek functioneren en richten ons tot alle levensdomeinen.

Op deze manier zetten we in op maximale participatie en inspraak.

3. Brede jobmatching

Wanneer je geconfronteerd wordt met het verlies van 'jouw arbeidsmarkt' omwille van fysieke / psychische / sociale redenen, kijken we verder dan gekende sectoren en beroepen. Wij geloven in het belang van brede jobmatching, waarbij we de individuele vaardigheden, talenten en interesses in kaart brengen en koppelen aan diverse werkgelegenheidskansen. Indien aangewezen, verkennen we de mogelijkheden op vlak van opleiding of bijscholing.

We draaien de situatie helemaal om en kijken in welke sectoren eventuele tekorten eerder beschouwd worden als een sterkte. Vanuit een diep geloof in talentontwikkeling, richten we ons op wat wél mogelijk is.

4. Coaching en trajectvorming

Samen met jouw coach werk je een concreet trajectplan uit, met duidelijk geformuleerde stappen.

"Wie ben ik", "Wat wil ik", "Wat kan ik" zijn onze richtvragen die als een rode draad doorheen het volledige begeleidingsproces terugkeren.

5. Wettelijke maatregelen en steun

Per individuele situatie gaan we na wat er wettelijk mogelijk is qua ondersteuningsmaatregelen. We staan nauwkeurig stil bij de verschillende werkhervattingsmogelijkheden, gaande van vrijwilligerswerk, tot aangepast werk, socio-professionele rehabilitatie of heroriëntering. We maken samen de balans op van voor- en nadelen. 

Bovendien staan we in nauwe samenwerking met VDAB voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen, voor zowel de werknemer als toekomstige werkgever.

Duur en verloop

Dit programma omschrijft maximaal 30u begeleiding, verspreid over 6 maanden.

De opstart vindt best zo snel mogelijk na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve ongeschiktheid plaats.

Indien je start met een nieuwe job of opleiding, dan bieden we graag een aangepaste opvolging voor de resterende periode van de begeleiding. Bovendien kunnen we gezamenlijke contacten met de nieuwe werkgever organiseren om eventuele uitdagingen samen te bespreken en op te lossen.

Randvoorwaarden

 • Je bezorgt een Terug Naar Werk – voucher, die de begeleiding vergoedt.
  Je dient hiervoor een aanvraagformulier in bij het RIZIV.
  Vermeld bij jouw aanvraag Herstart als de gekozen dienstverlener.
 • Je krijgt een vaste begeleider toegewezen.
 • De sessies kunnen zowel fysiek als online doorgaan, of een combinatie van beide.
 • Live contacten gaan door zo dicht mogelijk in jouw regio. Dit gebeurt in één van de kantoren van Herstart (Roeselare of Lochristi), in een VDAB-kantoor of op een andere plaats vanuit onze locatiedatabank.
 • De sessies gaan doorgaans individueel door. Bij meerdere cliënten en met toestemming van de cliënt kunnen groepssessies aangeboden worden. 
 • De begeleiding vindt plaats in het Nederlands of Frans.
 • Je wordt door Herstart verzekerd voor ongevallen, op weg van en naar de begeleiding.